Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

FAQ - Často kladené otázky

Kdo uklízí kolem billboardů?

Kolem billboardů má povinnost uklízet ten, komu billboard patří nebo komu byl pronajatý (kontakt na vlastníka je obvykle uvedený přímo na billboardu).

Kdo seče svahy kolem řeky Svitavy?

Sečení kolem řeky Svitavy, stejně jako kácení a údržbu břehových porostů, zajišťuje Povodí Moravy, s. p.

Kdo má na starosti vysypávání odpadkových košů?

Vysypávaní košů a doplňování sáčků na psí exkrementy zajišťuje společnost FCC česká republika s. r. o. se kterou má MČ uzavřenou smlouvu.

Svoz probíhá 2x týdně v úterý a pátek.

Kdo provádí úklid kolem ulice Černovická?

Úklid středového pásu a zeleně na té straně komunikace, kde není chodník, zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje.

Úklid na té straně komunikace, kde je chodník zajišťuje MČ.

Kdo má na starosti blokové čištění?

Blokové čištění zajišťuje společnost Falky spol. s r. o. Kontroly provádí vedoucí Odboru dopravy, majetku a životního prostředí.

Kdo má na starosti zimní údržbu chodníků a silnic?

Zimní údržbu chodníků a silnic zajišťuje společnost Falky spol. s r. o. Kontroly provádí vedoucí Odboru dopravy, majetku a životního prostředí.

Co všechno má na starosti pracovní četa MČ Brno-Černovice?

Pracovní četa zajišťuje sečení trávy, ořez keřů podél chodníků a komunikací, zmlazování keřů, kácení menších stromů, výsadby stromů, opravy mobiliáře (mimo herní prvky dětských hřišť), úklid odpadků a odvoz menších skládek, pomoc při přípravách akcí pořádaných městskou částí a další drobné práce.

Kdo má na starosti opravu herních prvků na dětských hřištích?

Opravu herních prvků na dětských hřištích objednává MČ u těchto firem FLORA SERVIS GROUP s.r.o. a Hřiště.cz, s. r. o.

Proč se při sečení ve Starých Černovicích vynechává zelená plocha lemovaná ulicí Charbulova a nájezdem na ulici Černovickou a Faměrovým náměstím?

Tato plocha je soukromého vlastníka. Povinnost údržby má vlastník tohoto pozemku.

Proč nelze vysadit stromy v kruhovém objezdu a kam byly přesazeny stromy, které zde byly vysazeny v rámci rekonstrukce kruhového objezdu?

Dle ust. § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, mohou být na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace umístěny pouze dopravní značky a zařízení kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem.

S výsadbou stromů v kruhovém objezdu nesouhlasila Policie České republika a MČ Brno-Černovice byla vyzvána k jejich odstranění. Stromy byly přesazeny před tělocvičnu ZŠ Řehořova.

Lze navýšit četnost kontejnerů na tříděný odpad?

Četnost kontejnerů na tříděný odpad lze navýšit pouze v případě, že je pro ně na kontejnerovém stání místo. V městské části Brno-Černovice je obecně nedostatek prostoru pro umisťování nových kontejnerů. Nedostatek kontejnerů lze také řešit navýšením četností jejich svozů. Je však třeba pamatovat na to, že společnost SAKO provádí svoz tříděného odpadu v celém městě Brně a navýšení četnosti svozu závisí na množství pracovních sil a vozidel, kterými společnost SAKO disponuje, stejně jako na nutnosti sladit harmonogram svozu se všemi městskými částmi.

O navýšení počtu kontejnerů nebo četnosti jejich svozu můžete požádat Odbor dopravy, majetku a životního prostředí, který ověří u Magistrátu města Brna a společnosti SAKO, zda je tento požadavek proveditelný a případně zajisti jeho realizaci.

Opakovaně se setkáváme s případy, kdy občané dávají do těchto kontejnerů objemný odpad, který tam nepatří (patří do sběrného střediska odpadů) nebo který není řádně smáčknutý tak, aby nezabíral zbytečně prostor (jedna velká krabice tak zaplní polovinu kontejneru). Většinu problémů s přeplněnými kontejnery lze řešit správným tříděním a řádným smáčknutím odpadu. 

Proč se kácí zdravé stromy

Bezpečnost

 • Zdravotní stav stromu:
 • Některé stromy jsou zelené a laikům připadají zdravé, i když jsou napadeny nějakou chorobou. Pokud je strom napaden chorobou nebo škůdcem, může představovat hrozbu pro lidi a majetek v okolí. V takových případech je kácení nezbytné pro prevenci pádu stromu a zranění.
 • Riziko pádu:
 • Stromy jsou zdravé, ale ohrožují z různých důvodů bezpečnost (např. mají narušenou statiku z důvodu poškození kořenů, nedostatečného růstu kořenů směrem k překážce, z důvodu špatně utvářené koruny, jež nejde zabezpečit ořezem nebo vazbou… atd.)
  Rozvoj
 • Výstavba:
 • Stromy, které se nacházejí v místě plánované stavby, musí být pokáceny, aby se uvolnilo místo pro projekt.
 • Údržba:
 • Stromy, které zasahují do elektrického vedení a podzemních sítí nebo brání v údržbě komunikací, technických sítí, břehových porostů a železniční dráhy musí být pokáceny, aby se zajistila bezpečnost a plynulost dopravy či bezpečnost a údržba sítí a břehových porostů.
  Ostatní
 • Poškozování budovy větvemi či kořeny.
 • Pěstební probírka – neperspektivní dřeviny jsou pokáceny, aby byl zajištěn lepší růst a prosperita dřevin perspektivních

Kácení stromů o obvodu kmene nad 80 cm je povolováno dle ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisu a je za něj ukládána náhradní výsadba.

Veškeré případné nedostatky můžete ohlásit přes aplikaci Hlášení rozhlasem, telefonicky nebo e-mailem na Odbor dopravy, majetku a životního prostředí.