Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Statutární město Brno, Městská část Brno-Černovice

2. Důvod a způsob založení

Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) dle §4 je město Brno městem se zvláštním postavením – statutární město.

Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části. Územně členěná statutární města uspořádají své vnitřní poměry ve věcech správy města obecně závaznou vyhláškou (statutem).

Městská část Brno Černovice vznikla na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Brna, které dle zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, rozdělilo město na 29 městských částí. Působnost městské části Brno-Černovice je dána obecně závaznou vyhláškou ve formě Statutu města Brna (dále jen „Statut“), který byl schválen Zastupitelstvem města Brna na svém XXIII/II. zasedání dne 12.12.1996 ve znění pozdějších předpisů. Městská část v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jako právnická osoba jedná městská část prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice, Rada městské části Brno-Černovice, starosta městské části Brno-Černovice, Úřad městské části Brno-Černovice. Jako své poradní orgány může zřídit Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice výbory (vždy zřizuje výbor finanční a kontrolní), Rada městské části Brno-Černovice komise. Přitom platí, že městskou část zastupuje navenek její starosta s tím, že úkony, které vyžadují předchozí souhlas zastupitelstva nebo rady, může provést jen po jejich předchozím schválení.

3. Organizační struktura ÚMČ Brno-Černovice

Organizační struktura úřadu městské části Brno Černovice

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Bolzanova 763/1

618 00 Brno-Černovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sídlo: Bolzanova 763/1, 618 00 Brno-Černovice

Odbor dopravy, majetku a životního prostředí: Štolcova 460/57, 618 00 Brno-Černovice

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí 8:00 – 12:00 13:00-17:00

středa 8:00 – 12:00 13:00-17:00

Úřední hodiny podatelny:

pondělí 8:00–12:00 13:00–17:00

úterý 8:00–12:00 13:00–14:30

středa 8:00–12:00 13:00–17:00

čtvrtek 8:00–12:00 13:00–14:30

pátek 8:00–12:00

4.4. Telefonní číslo

tel. 548 129 811

4.5. Adresa internetové stránky

www.brno-cernovice.cz

4.6. Adresa podatelny

Bolzanova 763/1, 618 00 Brno-Černovice

4.7. Adresa e-podatelny

Adresa elektronické podatelny: podatelna.cernovice@brno.cz

Na tuto adresu je možné zasílat elektronické podání s platným elektronickým podpisem. Odesílateli podání bude zasláno potvrzení o přijetí podání.

Na adresu info@cernovice.brno.cz je možné posílat zprávy bez elektronického podpisu.

4.8. ID datové schránky

bs3bz7t

5. Případné platby můžete poukázat:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

příjmový účet pro běžné typy plateb: 19-16120621/0100

výdajový účet: 16120621/0100

V případě prováděných plateb kontaktujte prosím Odbor finanční a vnitřních věcí, tel. 548 129 835, 548 129 854 a vyžádejte si sdělení variabilního symbolu, který je dle konkrétních plateb vždy jiný.

6. IČO

44 99 27 85

7. DIČ:

CZ44992785

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Samospráva

Usnesení Rady městské části Brno-Černovice

Usnesení a zápisy Zastupitelstva městské části Brno-Černovice

8.2 Rozpočet

Rozpočet 

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

provozní hodiny: Po a St, 8:00-12:00 a 13:00-17:00

Út, ČT, PÁ – po telefonické domluvě

Mgr. Sabina Valová, úsek tajemníka

Bolzanova 763/1, 618 00 Brno-Černovice, 2. patro, číslo dveří 17

tel: 548 129 814, e-mail: valova.sabina@cernovice.brno.cz

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místem pro přijímání písemných stížností, námětů a podnětů je PODATELNA Úřadu městské části Brno-Černovice

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Statut města Brna

Obecně závazné vyhlášky a nařízení statutárního města Brna

12. Sazebník úhrad za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

V roce 2022 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.

V roce 2021 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.

V roce 2020 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.

V roce 2019 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.

V roce 2018 nebyly poskytnuty povinným subjektem, podle § 14a odst. 4 zákona, žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015