Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Městská policie Brno

Městská policie Brno byla zřízena v rámci samostatné působnosti Statutárního města Brna v roce 1992. Městská policie je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Hlavní úkoly MP Brno

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • se podílí na prevenci kriminality v obci,
  • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Revíry MP Brno

Po stránce organizační má městská policie rozdělené území Brna na osm revírů, z nichž každý v sobě zahrnuje jednu či více městských částí. V rámci každého revíru je minimálně jedna služebna s nepřetržitým provozem  – viz kontakty MP Brno.

Městská část Brno-Černovice spadá celým svým územím pod služebnu městské policie Jih a pro nás určeným strážníkem je Olga Mačošková.