Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, je povinna se zaevidovat v evidenci zemědělského podnikatele.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele fyzických osob: 

  • dosažení věku 18 let
  • způsobilost k právním úkonům 
  • trvalý pobyt na území ČR (nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie) 
  • znalost jazyka českého ( nejedná-li se o občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie)

 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zápis zemědělského podnikatele do evidence – 1000 Kč Poplatek se hradí v hotovosti u příslušného úřadu.

 Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

 Jaké jsou související předpisy?

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č.413/2005 Sb.

 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V souladu s ustanovením § 5 zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství lze uložit pokutu za porušení povinností stanovených zákonem. Pokuty ukládá ministerstvo zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Pomůžeme Vám

Bolzanova 1, 618 00  Brno  →  Odbor finanční a vnitřních věcí