Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Žádost o užívání veřejného prostranství (zeleně)

V případě, že potřebujete do travnatých ploch umístit kontejner, výkopy, zařízení staveniště, atrakce a další zařízení, je potřeba podat žádost o užívání veřejného prostranství (zeleně). Žádost je nutné podat před zahájením užívání veřejného prostranství!

Jaké doklady je nutné míst sebou

Řádně vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o povolení zvláštního užívání plochy veřejné zeleně musí obsahovat následující údaje:

 • místo dočasného užívání
 • účel dočasného užívání
 • dobu dočasného užívání
 • výměra dočasně užívaných ploch v m2
 • situační nákres s vyznačeným místem dočasného užívání
 • vyjádření vlastníka dotčené plochy, pokud není vlastníkem obec.
 • stavební povolení nebo územní rozhodnutí, pokud se jedná o dočasné užívání ve spojení se stavební činností pověření zodpovědné osoby (rodné číslo, bydliště a telefonní spojení)
 • výpis z obchodního rejstříku (pokud je žadatel právnická osoba) DIČ, bankovní spojení.

Kde požádat

 • elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: info@cernovice.brno.cz
 • do datové schránky, ID: bs3bz7t
 • písemně na adresu: Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
 • nebo osobně na podatelně Bolzanova 763/1, 618 00 Brno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek se vybírá za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý započatý den nebo za každé i započaté období užívání veřejného prostranství, za které je stanovena paušální částka, viz. příloha Obecně závazné vyhlášky MMB č. 32/2022 o místních poplatcích. Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství!

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 565/1990 sb. o místních poplatcích a Obecně závazná vyhláška města Brna č. 32/2022 o místních poplatcích – vše v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platovému výměru za zábor veřejného prostranství lze podat odvolání u Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 69 Brno. Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení, a to podáním učiněným u odboru životního prostředí zdejšího ÚMČ.