Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Žádost o stavební povolení studny

Vodní díla, mezi něž patří i studny, podléhají vydání stavebního povolení příslušným vodoprávním úřadem. Žádost je nutné podat na věcně a místně příslušný vodoprávní úřad. Nejpozději s povolením vodního díla je nutno požádat i o povolení k nakládání s vodami (odběr, vypouštění).

Jaké doklady je nutné míst sebou

Žádost, dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů. Všechny nutné doklady jsou přesně specifikované v příloze žádosti.

Kde požádat

Fyzická osoba

  • elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: info@cernovice.brno.cz
  • do datové schránky, ID: bs3bz7t
  • písemně na adresu: Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
  • nebo osobně na podatelně Bolzanova 763/1, 618 00 Brno

Právnická osoba (podává žádost na MMB, OVLHZ!)

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
  • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek ve výši 300,- Kč podle položky č. 18 odst. 1 písmeno g) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů za vydání stavebního povolení ke stavbě studny do kapacity 50 ekvivalentních.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 – 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – vše v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání u Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 69 Brno. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u odboru životního prostředí zdejšího ÚMČ.