Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Žádost o povolení zkušebního provozu stavby

Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace. Pokud nebylo provedení zkušebního provozu uloženo stavebním povolením, může stavební úřad na základě požadavku dotčeného orgánu nebo žádosti stavebníka anebo v jiném odůvodněném případě stanovit rozhodnutím, které je prvním úkonem v řízení, že kolaudační souhlas lze vydat jen po provedení zkušebního provozu. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obecné náležitosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání povolení ke zkušebnímu provozu se poplatky nevyměřují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou 30 dnů , ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Jaké jsou související předpisy?

Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Možnost sankcí je specifikována v § 178 a násl. stavebního zákona.

Související formuláře