Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Ke kácení dřevin (a to i suchých) je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.

Kdo může žádat?

Vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce (pachtýř) či jiný oprávněný uživatel s doloženým souhlasem vlastníka.

Má-li pozemek více spoluvlastníků je nutný jejich souhlas s kácením. Podle soukromoprávních ustanovení upravujících spoluvlastnictví (§ 1128 odst. 1 a 1129 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) je k běžné správě společné věci potřeba nadpoloviční většina hlasů všech spoluvlastníků. Jde-li o podstatnou změnu věci (zejména její podstatné zlepšení nebo zhoršení – v praxi např. vykácení velkého množství stromů), vyžaduje zákon většinu dvoutřetinovou. V každém případě lze doporučit, aby si žadatel zajistil souhlas co nejvíce spoluvlastníků.

Povolení není třeba ke kácení:

 • dřevin o obvodu kmene do 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí)
 • zapojených porostů dřevin o celkové ploše (součet ploch všech kácených porostů) do 40 m2
 • energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let
 • ovocných dřevin rostoucích na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří
 • ke kácení dřevin zřejmě a bezprostředně ohrožujících život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (tj. strom je již vyvrácen nebo padá a nelze jej nijak zabezpečit). Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Nutné doloží fotodokumentaci, dendrologický posudek nebo jiný důkaz dokazující bezprostřední ohrožení! Nebude-li bezprostřední ohrožení prokázáno, bude kácení považováno za nepovolené!
 • z dalších důvodů specifikovaných v ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Kdy je ke kácení nutné závazné stanovisko?

Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • dokument dokládající vlastnické právo, nájemní či jiný uživatelský vztah k pozemku (nelze-li tyto údaje zjistit z katastru nemovitostí)
 • písemný souhlas vlastníka a spoluvlastníků s kácením dřevin a s náhradní výsadbou (není-li uvedeno přímo v žádosti)
 • situační zákres dřevin např. v ortofotomapě nebo katastrální mapě (není-li přímo v žádosti)
 • projektová dokumentace ke stavebnímu záměru nebo její relevantní část (při kácení z důvodu stavební činnosti)

Kde požádat

 • elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: info@cernovice.brno.cz
 • do datové schránky, ID: bs3bz7t
 • písemně na adresu: Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
 • nebo osobně na podatelně Bolzanova 763/1, 618 00 Brno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání rozhodnutí/závazného stanoviska o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30–60 dnů od zahájení vodoprávního řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel, vlastníci pozemku, na kterém dřevina roste (případně na kterém bude uložena náhradní výsadba), občanská sdružení jejichž cílem je ochrana ŽP.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, vyhláška č. 189/2013 sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – vše v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání u Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 69 Brno. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u odboru životního prostředí zdejšího ÚMČ.

Pomůžeme Vám

Štolcova 57, 618 00  Brno  →  Odbor dopravy, majetku a životního prostředí