Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Žádost o povolení k předčasnému užívání stavby

Stavební úřad může na žádost stavebníka vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením , pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí.

 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti, z níž musí být patrno, kdo ji činí, které věci se týká a co se navrhuje. Obecné náležitosti podání jsou uvedeny v ust. § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění. U stavby prováděné dodavatelsky stavebník k žádosti připojí dohodu se zhotovitelem stavby obsahující jeho souhlas, popřípadě sjednané podmínky předčasného užívání stavby; u ostatních staveb navrhne stavebník podmínky předčasného užívání stavby v žádosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání povolení k předčasnému užívání se poplatky nevyměřují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení dle správního řádu jsou 30 dnů , ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem řízení je stavebník, zhotovitel a vlastník stavby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Jaké jsou související předpisy?

Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Možnost sankcí je specifikována v § 178 a násl. stavebního zákona.