Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Žádost o povolení k odběru podzemních vod

Odběr podzemní vody podléhá vydání povolení k nakládání s vodami – jedná se o zákonnou povinnost. Povolení vydá vodoprávní úřadu ve vodoprávním řízení zahájeném na návrh žadatele na základě podané žádosti.

Co je podzemní voda

Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních.

Jaké doklady je nutné míst sebou

Žádost, dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu ve znění pozdějších předpisů. Všechny nutné doklady jsou přesně specifikované v příloze žádosti.

Kde požádat

Fyzická osoba

  • elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: info@cernovice.brno.cz
  • do datové schránky, ID: bs3bz7t
  • písemně na adresu: Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
  • nebo osobně na podatelně Bolzanova 763/1, 618 00 Brno

Právnická osoba (podává žádost na MMB, OVLHZ!)

  • elektronicky prostřednictvím datové schránky: a7kbrrn
  • poštou na adresu: Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno
  • osobně na Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Kounicova 67, 601 67 Brno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání povolení k odběru podzemních vod není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30–60 dnů od zahájení vodoprávního řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít tímto rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů, vlastníci studny na sousedních pozemcích, případně občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana ŽP.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád – vše v platném znění.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání u Odboru životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 69 Brno. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to podáním učiněným u odboru životního prostředí zdejšího ÚMČ.