Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Potřeba bydlení v domě zvláštního určení, žádost o byt v domě s pečovatelskou službou

Název úkonu

Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

V jakém případě ve věci jednat

V případě potřeby bydlení v domě s pečovatelskou službou (dále jen „DPS“).

Charakteristika úkonu

Podání žádosti o byt v DPS slouží k získání bytu, dle žádosti. Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou do nájmu může podat svéprávný občan, který:

  • je občanem ČR,
  • pobývá na území ČR v souladu s platnými právními předpisy o pobytu cizinců,
  • je poživatelem invalidního důchodu starší 60 let, případně starobního důchodu,
  • neužívá protiprávně byt, či nebytový prostor, ve stávajícím bytě hrubě neporušuje podmínky nájemní smlouvy,
  • žadatel ani jeho manžel(ka) není v ČR vlastníkem bytu ani bytového domu, případně pokud neprokáží, že jej nemohou z vážných důvodů užívat.

Výsledek úkonu

Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, dle žádosti. Městská část Brno-Černovice přidělení bytu v DPS pouze doporučuje. O přidělení rozhoduje Magistrát města Brna, bytový odbor, Malinovského náměstí 3, Brno.

Kdy věc řešit

Byty v domech s pečovatelskou službou jsou určeny především pro občany, jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a přidělení bytu v DPS jim umožňuje nadále vést samostatný život ve vhodných podmínkách a přirozeném prostředí. Jedná se o občany, kteří jsou příjemci starobního důchodu a pro občany, kteří jsou invalidní, starší 60 let.

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Žádost se podává na předepsaném tiskopise. Žádost je možno stáhnout na stránkách městské části nebo na www.brno.cz. Vyplněnou žádost včetně vyjádření lékaře spolu s potvrzením o výši důchodu, potvrzením o bezdlužnosti (řádném placení nájemného) a případnými dalšími přílohami podá žadatel na Úřad městské části Brno-Černovice, odbor sociálních věcí a školství. Úřad po provedení šetření v domácnosti žadatele společně s vyjádřením postoupí žádost na bytový odbor Magistrátu města Brna. Elektronická žádost musí být podána prostřednictví e-mailové adresy: podatelna.cernovice@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: bs3bz7t 

Co je nutné doložit při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Žádost se podává na předepsaném tiskopise. Žádost je možno vyzvednout na bytovém odboru Magistrátu města Brna nebo Úřadu městské části Brno-Černovice. Případně stáhnout na stránkách městské části Brno-Černovice nebo na stránkách www.brno.cz. Vyplněnou žádost včetně vyjádření lékaře spolu s potvrzením o výši důchodu, potvrzením o bezdlužnosti (řádném placení nájemného) a případnými dalšími přílohami podá žadatel na odbor sociálních věcí a školství Úřadu městské části Brno-Černovice, Bolzanova1, 618 00 Brno. Úřad po provedení šetření v domácnosti žadatele společně s vyjádřením postoupí žádost na bytový odbor Magistrátu města Brna Malinovského nám. 3, Brno.

Kde a jakým způsobem lze úkon iniciovat elektronicky

E-mailem na adrese: podatelna.cernovice@brno.cz nebo datovou schránkou, ID datové schránky: bs3bz7t 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat

Osobně na Úřadu městské části Brno-Černovice, odbor sociálních věcí a školství, Bolzanova 1, 618 00 Brno.

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky

Bez poplatku

Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené jinak než elektronicky

Bez poplatku, vyjma poplatku přepravní společnosti, je-li podání učiněno prostřednictvím doručovací společnosti.