Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Vydání rybářského lístku

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba starší 15 let, která doloží kvalifikační předpoklady podle ust. § 10 odst. 3 vyhl. č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či doloží skutečnosti podle odst. 4, 5 nebo 6 cit. ustanovení vyhlášky. O vydání rybářského lístku může požádat tedy občan České republiky nebo cizinec.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářské lístku jsou základní znalosti: 

 • z poznání ryb a vodních organismů, 
 • z biologie ryb a vodních organismů, 
 • způsobů lovu ryb,
 • o rybářském hospodaření v rybářských revírech, 
 • zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství).Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se: 

 • dříve vydaným rybářským lístkem, 
 • popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se: 

 • dříve vydaným rybářským lístkem, 
 • jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl, – osvědčením o získané kvalifikaci, nebo 
 • rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ověření údajů v žádosti předložte občanský průkaz; cizinec předloží cestovní pas a osoba mladší 15 let dokument, který ji pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad (např. rodný list). K žádosti je nutné přiložit: – doklad o získané kvalifikaci (záleží na typu žadatele a typu rybářského lístku, o který je žádáno – viz bod 6) a – doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti: 

 1. 30 dní činí 200 Kč,
 2. 10 let činí 500 Kč, 
 3. 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč. Poplatek podle písmen b), d) a f) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na úze mí České republiky
 4. doba neurčitá činí 1.000 Kč 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem. Zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organismů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb. Vzor formuláře povolenky k lovu je uveden v příloze č. 8 vyhlášky k provedení zákona o rybářství.

Pomůžeme Vám

Bolzanova 1, 618 00  Brno  →  Odbor finanční a vnitřních věcí

Související formuláře

Žádost o vydání rybářského lístku