Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Povolení zvláštního užívání komunikace – zábory, výkopy

 1. Název úkonu
  Povolení zvláštního užívání komunikace – zábory, výkopové práce.
 2. Kdo může žádat
  O povolení zvláštního užívání komunikace (ZUK) může požádat právnická osoba (jednatel společnosti), fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.
 3. Charakteristika úkonu
  Úkon slouží k vydání povolení zvláštního užívání komunikace na základě předložené žádosti. Právní předpisy, podle kterých se postupuje:
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komu­nikacích, v platném znění
  • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabez­pečující bezbariérové užívání staveb
  • Vyhláška č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění
 4. Výsledek úkonu
  Vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.
 5. Kdy podat žádost
  Žádost podává žadatel písemně 30 dní před dnem požadovaného zvláštního užívání komunikace. Úkon je zahájen podáním žádosti a správní orgán jej vy­řídí do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 6. Co je nutné doložit
  • formulář Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace – zábory, vý­kopové práce, který je ke stažení na webových stránkách městské části
  • souhlas Brněnských komunikací a. s., Renneská třída 1a, Brno, příp. souhlas majitele pozemku, na kterém je ZUK požadováno
  • okótovaný situační nákres záboru
  • v případě nutnosti „stanovení dopravního značení“ vydané odborem do­pravy Magistrátu města Brna, včetně souhlasu Policie ČR, Městské ředitelství Policie Brno, Dopravní inspektorát, Specializované pracoviště DING, Renčova 2173/38, 621 00 Brno
  • stanovisko investičního odboru Magistrátu města Brna pro výkopové práce, jejichž rozsah přesahuje délku 30 m podélných nebo plochu 40 m2
  • příp. plná moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie)
  • další doklady dle potřeby správního orgánu
 7. Kde a jakým způsobem lze žádost s přílohami podat
 • elektronicky (s elektronickým podpisem) na adresu: info@cernovice.brno.cz
 • do datové schránky, ID: bs3bz7t
 • prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu: Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
 • nebo podáním osobně na podatelně Bolzanova 763/1, 618 00 Brno, případně přímo na Odboru Dopravy, majetku a životního prostředí, Štolcova 57, 618 00 Brno.
 1. Výše poplatků
  Správní poplatekse vyměřuje dle zák. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Výše správního poplatku odvisí od délky trvání ZUK:
  • 100 Kč (do 10 dnů),
  • 500 Kč (do 6 měsíců)
  • 1000 Kč (do 12 měsíců)

Na delší dobu se povolení ZUK vystavit nedá.

Místní poplatek je daný Obecně závaznou vyhláškou MMB, o místních poplatcích, v platném znění, a jeho sazby v Černovicích jsou aktuálně tyto:

 • do 10 m2          - 300 Kč/měsíc
 • do 20 m2         - 500 Kč/měsíc
 • do 50 m2         - 1.000 Kč/měsíc
 • do 500 m2       - 2.000 Kč/měsíc
 • nad 500 m2     - 5.000 Kč/měsíc

Pozor, počítá se každý započatý měsíc. Poplatky lze hradit hotově, popř. platební kartou na pokladně Úřadu městské části Brno-Černovice, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno, nebo bankov­ním převodem.

 1. Opravné prostředky
  Proti rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace lze podat do 15 dnů ode dne doručení odvolání k odboru dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno prostřednictvím podání k Úřadu městské části Brno-Černovice, Odbor dopravy, majetku a životního prostředí, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno.
 2. Sankce
  Za zábor komunikace bez povolení nebo nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí lze udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.
 3. Působnost
  Státní správa vykonávaná v přenesené působnosti.
 4. Upozornění: pro ulice Charbulova, Olomoucká, Hladíkova, Tržní, Těžební, Švédské valy, Průmyslová a Vinohradská (v úsecích, kde jezdí MHD, tzv. ZÁKOS) vydává toto povolení Odbor dopravy MMB.


Pomůžeme Vám

Štolcova 57, 618 00  Brno  →  Odbor dopravy, majetku a životního prostředí