Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Postup při podávání a vyřizování stížností

Kdy se jedná o stížnost?

Vyjádření nespokojenosti s kvalitou a způsobem poskytování sociálně právní ochrany. Cítíte se být poškozen na svých právech a oprávněných zájmech? Můžete si stěžovat např.:

 • na postup pracovníka sociálně právní ochrany dětí,
 • na chování a přístup pracovníka sociálně právní ochrany dětí,
 • na způsob nebo kvalitu poskytování sociálně právní ochrany dětí.

Kdy se jedná o podjatost?

Pokud pracovník, který je pověřen vedením případu je nebo byl s rodinou v příbuzenském nebo jinak důvěrném vztahu a mohl by mít zájem na ovlivnění výsledku řízení nebo vedení případu. Důvodem k vyloučení nikdy nejsou okolnosti, které spočívají v konkrétním postupu nebo chování pracovníka.

Kdo může stížnost podat?

Rodiče, děti, každá fyzická i právnická osoba.

Jakým způsobem stížnost podat?

 • ústně – u pracovníka sociálně právní ochrany dětí, u vedoucí OSVŠ, musí být učiněn písemný záznam
 • písemně – podání učiněné přes podatelnu úřadu
 • elektronicky (e-mailem) – přes podatelnu úřadu nebo u pracovníka sociálně právní ochrany dětí
 • telefonicky – u kteréhokoliv pracovníka sociálně právní ochrany dětí, není-li při ústním podání stížnost vyřízena v rámci rozhovoru se stěžovatelem, je vyzván k následnému písemnému podání stížnosti
 • anonym – se nevyřizují, mohou být prošetřeny pouze jako podnět či připomínka
 • schránka – před budovou úřadu. Pověřený zaměstnanec ji pravidelně otevírá a předává k vyřízení

Jaké náležitosti by měla stížnost obsahovat?

 • musí být čitelná a srozumitelná
 • musí z ní být patrné, které věci se týká, na co si stěžujete
 • musí být patrné, kdo ji podává – uvedete jméno, příjmení, adresu bydliště (případně jinou adresu pro doručování), kontakt na stěžovatele (e-mail, telefon) a podpis
 • uvedete, pokud chcete být o výsledku informován/a

Jaký je postup při vyřizování stížností?

Evidenci o stížnostech vede vedoucí odboru sociální péče. Pracovník odpovědný za vyřízení stížnosti (většinou přímý nadřízený pracovník) prověří všechny uvedené skutečnosti. Shledá-li stížnost jako důvodnou nebo částečně důvodnou, učiní nezbytná opatření k nápravě zjištěných nedostatků. O vyřízení stížnosti je oznamovatel písemně vyrozuměn. O vyřízení stížnosti vyrozumí zároveň i tajemníkovi úřadu (kopií odpovědi).

Jaká je lhůta pro vyřízení stížnosti?

Stížnosti jsou prošetřeny a vyřízeny ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy byly doručeny.

Nejste spokojeni s výsledkem vyřízení stížnosti?

Má-li oznamovatel za to, že stížnost, kterou podal, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Tím je Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Koliště 19, 601 67 BrnoSouvisející formuláře