Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Oznámení změny v užívání stavby

Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. Ustanovení § 81 odst. 2 písm. c) tím není dotčeno ( rozhodnutí o změně stavby vyžadují změny ve způsobu užívání stavby, které podstatně mění nároky stavby na okolí). 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhláškou č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 6 Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře. K oznámení se připojí doklad o vlastnickém právu ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí, popřípadě souhlas vlastníka stavby se změnou v užívání a závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Jestliže se změna dotýká práv třetích osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení jejích účinků na okolí, je nutné zahájit řízení.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Rozhodnutí, kterým je povolena změna v užívání stavby je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na sekretariátě stavebního úřadu, složenkou nebo bankovním převodem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jestliže stavební úřad s oznámením souhlasí, zašle do 30-ti dnů ode dne oznámení souhlas tomu, kdo změnu oznámil. V opačném případě rozhodnutím změnu zakáže.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení je vymezen ust. § 27 odst. 1a a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy?

Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí o zákazu změny v užívání stavby je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 až 183 stavebního zákona.


Související formuláře

Oznámení změny v užívání stavby