Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je stavební úřad orgánem příslušným ve věcech stavebního řádu. Stavby (a jejich změny), které nejsou zahrnuty v §§ 103 a 104 stavebního zákona je možno realizovat pouze na základě stavebního povolení. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu stavebnímu úřadu pouze oznámit. K předmětné stavbě musí být opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky řízení. Stavba nesmí být zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení. 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání „ Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem “ musí být provedeno na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 3 vyhl. Oznámení musí být doloženo přílohami uvedenými v části B formuláře

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se nevyměřuje

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stavební úřad bere oznámení na vědomí. V případě uplatnění námitek o nich rozhodně, zajistí jejich vypořádání postupem podle § 114 stavebního zákona nebo usnesením rozhodne o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení je definován ust. § 119 stavebního zákona. Hlavním účastníkem je stavebník.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Jaké jsou související předpisy?

Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu v platném znění Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Odvolání je možné podat proti usnesení o námitkách nebo usnesení o nezpůsobilosti stavby pro zkrácené řízení do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až § 183 stavebního zákona