Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Oznámení o užívání stavby

Dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání , pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním., lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy. 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podáním žádosti na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 4 vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení vždy. Pokud je stavba předmětem evidence v katrastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání souhlasu s užíváním stavby se správní poplatky nevyměřují.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena , může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Vyhl. č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy

Vyhl. č. 268/2009 o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí, kterým se zakáže užívání stavby, je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím Odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno-Černovice.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankční postih upravuje § 178 a následující stavebního zákona


Související formuláře

Oznámení o užívání stavby