Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Oznámení o pořádání veřejnosti přístupných sportovních podniků

Pořadatel je povinen výše uvedené údaje oznámit nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce (viz obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2009). Uvedená ohlašovací povinnost platí i v případě akcí osvobozených od poplatku nebo poplatku nepodléhajících. Žádá-li pořadatel výjimku z vyhlášky č. 20/2009, musí postupovat v souladu s čl. 4 vyhl. č. 20/2009 a vyhl. č. 11/2011 statutárního města Brna a písemná žádost o výjimku musí být doručena místně příslušnému úřadu městské části nejpozději 30 dnů před konáním veřejnosti přístupného podniku.1)
Pořadatel nebo provozovatel je povinen dodržovat dobu nočního klidu, přičemž noční dobou se dle § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle z.č. 251/2016 Sb..o některých přestupcích, rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.2)

Podání tohoto oznámení nenahrazuje pořadateli povinnost vyřídit další náležitosti:

  • Pokud se má akce uskutečnit na veřejně přístupném prostranství, je pořadatel povinen vyřídit v dostatečném předstihu povolení k záboru veřejného prostranství na Odboru dopravy, majetku a životního prostředí ÚMČ Brno-Černovice, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů před uskutečněním pořádané akce

Pořadatel souhlasí s tím, že je povinen dodržovat hygienické limity hluku dle současné právní úpravy3) a že přijme taková opatření, která by při konání akce a hudební produkce omezila zatěžování ostatních obyvatel zvukem na co nejnižší míru. Současně pořadatel souhlasí s tím, že v případě soudních sporů týkajících se obtěžujících jevů způsobených konáním akce budou případné náhrady škod požadovány městem Brnem právě po pořadateli.

Pořadatel souhlasí s tím, že informace o pořádání veřejnosti přístupných sportovních podniků mohou být zveřejněny na webových stránkách ÚMČ Brno-Černovice. Osobní údaje uvedené v tomto podání jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. 

__________________

1) V souladu s OZV č. 11/2011, kterou se mění a doplňuje OZV č. 20/2009
2) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.
3) Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravií, a NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.