Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v ust. § 103, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest. Jde-li o stavby, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 2 písm. a) až e), připojí k ohlášení dokumentaci bouracích prací a doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě, pokud stavební úřad nemůže existenci takového práva ověřit v katastru nemovitostí.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu – příloha č. 7 k vyhlášce. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Rozhodnutí, kterým je povoleno odstranění stavby, je zpoplatněno podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. Úhrada je možná v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno Černovice, Bolzanova 1, 618 00 Brno, 2. patro.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Stavbu lze odstranit, pokud stavební úřad do 30 dnů ode dne ohlášení takového záměru nesdělí, že k odstranění je třeba povolení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Okruh účastníků řízení vymezuje ust. § 27 odst. 1a) a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu v platném znění

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění Vyhl. č. 526/20069 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Jaké jsou související předpisy?

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti povolení k odstranění stavby je možné podat odvolání do 15-ti dnů od doručení k odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna prostřednictvím odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Černovice, pracoviště Bolzanova 1, 618 00 Brno.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. §§ 178 – 183 stavebního zákona.