Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Ochrana ovzduší

Ochranu ovzduší upravuje zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší.

Stacionární zdroj

Ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší, nejde-li o stacionární technickou jednotku používanou pouze k výzkumu, vývoji nebo zkoušení nových výrobků a procesů.

Např. spalovací kotle včetně příslušenství (čištění spalin, kontinuální měření a komín), lom a jiná plocha s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek, sklad a skládka paliv, surovin, produktů, odpadů a další obdobné zařízení nebo činnosti, které mohou znečišťovat ovzduší.

Základní povinnosti provozovatele stacionárního zdroje

 • uvádět do provozu a provozovat v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a prováděcími předpisy, podmínkami výrobce a dodavatelem stacionárního zdroje
 • dodržovat emisní limity, emisní stropy, technické podmínky provozu a přípustnou tmavost kouře
 • spalovat pouze paliva, která splňují podmínky prováděcích právních předpisů a jsou určená výrobcem stacionárního zdroje nebo paliva
 • umožnit pověřeným osobám a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji, příslušenství, používaným, palivům a surovinám a souvisejícím technologiím, za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona
 • provádět minimálně jednou za 3 roky, prostřednictvím oprávněné fyzické osoby, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění
 • předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly kotle
 • další povinnosti stanovené zákonem o ochraně ovzduší

Jak postupovat při podezření na spalování nedovolených paliv nebo porušení dalších povinností?

Oznámení na  ÚMČ Brno-Černovice

 • do datové schránky, ID: bs3bz7t
 • písemně na adresu: Statutární město Brno, městská část Brno-Černovice, Bolzanova 763/1, 618 00 Brno
 • osobně na podatelně Bolzanova 763/1, 618 00 Brno

ÚMČ Brno-Černovice oznámí tuto skutečnost na MMB, Odbor životního prostředí, referát ochrany ovzduší, který v této věci zahájí řízení.

Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z výše uvedených povinností a toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje.

V případě opakovaného důvodného podezření na porušování povinností provede kontrolu.

Spalování suchého rostlinného materiálu

Dle obecně závazné vyhlášky města Brna č. 19/2017, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně, lze ve městě Brně spalovat na otevřených ohništích:

 • suchý rostlinný materiál neznečištění chemickými látkami (např. suchá tráva a klesti, suché dřevo nelakované ani nemořené)
 • jen v pálící dny, stanovené v příloze vyhlášky, pro jednotlivé MČ
 • mimo neděle a státem uznané svátky!
 • mimo dny, kdy byla ve městě Brně vyhlášena smogová situace

Pálící dny v MČ Brno-Černovice:

ÚTERÝ    17:00–20:00 hod.

SOBOTA 14:00–20:00 hod.

Smogová situace

Smogová situace je stav mimořádného znečištění ovzduší, kdy jsou překročeny prahové hodnoty znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem.

Smogovou situaci lze zjistit na stránkách ČHMÚ https://www.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi

Doporučení při smogové situaci

 • omezit pobyt venku v zimě mezi 6–10 hod. a 16-20 hod. a v létě mezi 11-17 hod.
 • omezit fyzickou zátěž venku
 • větrat spíše krátce a častěji a omezit činnosti zhoršující kvalitu vzduchu v místnosti (např. kouřeni, používání chemických látek s intenzivními výpary)
 • omezit činnosti zvyšující znečištění ovzduší (jízda MHD místo autem, vytápět tuhými palivy na teplotu o 1-2 °C nižší, nespalovat suchý rostlinný materiál.)

Kvalita ovzduší

https://www.brnenskeovzdusi.cz/brno-turany/

Další užitečné informace naleznete zde:

https://www.brnenskeovzdusi.cz/


Související formuláře