Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Místní poplatek ze psů

Poplatek za psa se platí za psa staršího 3 měsíců, jehož držitel je přihlášen, nebo sídlo firmy se nachází na území městské části Brno-Černovice. Držitel psa je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. Přihlásit psa je povinen i držitel, který bude uplatňovat zákonnou možnost osvobození od poplatku. Při přihlášení psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku psa, která slouží při kontrole k prokázání skutečnosti, že je pes evidován.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, v případě zastupování držitele psa plnou moc. Právnická osoba – pokud není jednatelem firmy – zmocnění a výpis z obchodního rejstříku. Pokud držitel uplatňuje zákonnou možnost osvobození od poplatku nebo zařazení do jiné poplatkové skupiny, předloží průkaz ZTP, ZTP/P. Dalšími doklady jsou: potvrzení o nabytí psa z útulku, doklad o provozování útulku pro zvířata, doklad o provádění výcviku psů pro nevidomé a bezmocné, případně jiný doklad, který umožňuje osvobození držitele psa na základě zvláštního právního předpisu.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit


Základní sazba

Sazba za druhého a

každého dalšího psa

Bytový dům

1.500 Kč

2.250 Kč

Rodinný dům

1.000 Kč

1.500 Kč

Držitel psa starší 65 let

200 Kč

300 Kč

Držitel psa mladší 65 let

(snížená sazba) *

200 Kč

1.500 Kč nebo 1.000 Kč

* Držitel psa mladší 65 let, jehož jediným zdrojem příjmu je důchod vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění (podložit čestným prohlášením a rozhodnutím o důchodu). Poplatek za druhého a každého dalšího psa pro bytový dům, rodinný dům a ostatní zůstává v základní sazbě.

Poplatek za druhého a každého dalšího psa se navyšuje o 50 % ze základní sazby. Pokud je pes přihlášen v průběhu roku, zaplatí držitel jen adekvátní část z roční sazby. Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku.

Poplatek je možné uhradit:

  • Osobně na podatelně ÚMČ Brno-Černovice, Bolzanova 1 v přízemí v úředních hodinách (pondělí 8–17 hod., středa 8–17 hod.).
  • Bezhotovostním převodem na účet číslo: 19-16120621/0100. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, který vám byl přidělen. Rádi vám ho sdělíme telefonicky či e-mailem.
  • Složenkou typu A na poště. Číslo účtu i VS jsou stejné jako u platby převodem, nezapomeňte si svůj variabilní symbol předem zjistit (viz kontakt níže). Složenky nezasíláme, získáte je a vyplníte si je přímo na poště.
  • Kontakt pro získání variabilního symbolu: tel. 548 129 813, e-mail: ruzickova.iveta@cernovice.brno.cz

 Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  • Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu, která má vliv na započetí, zánik nebo výši poplatkové povinnosti. V případě zániku poplatkové povinnosti je třeba psa odhlásit na předepsaném formuláři, a to do 15 dnů, poplatková povinnosti zaniká až uplynutím měsíce, ve kterém byl důvod zániku MČ oznámen.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

  • zákon č. 565/1990Sb., o místních poplatcích v platném znění
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

 Jaké jsou související předpisy?

  • Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 26/2023 o místních poplatcích

 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Dle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění se lze proti platebnímu výměru odvolat písemně nebo ústně do protokolu u správce poplatku do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

V souladu s § 11c může správce poplatku zvýšit poplatek (v případě, kdy nebyl uhrazen včas, nebo v celé částce) až na dvojnásobek rozdílu mezi částkou poplatku, která měla být uhrazena a částkou již uhrazenou do původního dne splatnosti poplatku.


Pomůžeme Vám

Bolzanova 1, 618 00  Brno  →  Odbor finanční a vnitřních věcí