Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Místní poplatek z pobytu

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“). Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Základem poplatku je počet započatých dní pobytu s výjimkou dne počátku pobytu. Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Plátce poplatku je dále povinen podat správci poplatku hlášení, ve kterém bude uvedena výše vybraných poplatků, a to do 25 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Hlášení lze podat na podatelně ÚMČ města Brna, Brno-Černovice u příslušného referenta, případně poštou nebo prostřednictvím datové schránky. Plátce poplatku je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé místo, kde poskytuje úplatný pobyt.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Právnická osoba (jednatel společnosti) nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Hlášení místního poplatku z pobytu podává žadatel písemně (lze využít příslušný formulář vydaný ÚMČ města Brna, Brno-Černovice, Odborem finančním a vnitřních věcí a toto hlášení musí obsahovat:

Identifikace plátce:

 • název obchodní firmy / jméno, příjmení
 • sídlo / adresa
 • IČ / datum narození
 • pověřený pracovník (jméno, telefon)

Identifikace ubytovacího zařízení:

 • název ubytovacího zařízení
 • adresa ubytovacího zařízení

Další:

 • příslušné čtvrtletí a kalendářní rok
 • výpočet poplatku-počet ubytovaných osob/celkový počet dnů pobytu x sazba poplatku (může být přílohou hlášení)
 • poplatek celkem v Kč
 • datum
 • razítko / podpis plátce

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Doručit písemné hlášení s veškerými přílohami osobně přímo na podatelnu, poštou, datovou schránkou, případně v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že přílohy hlášení budou doručeny poštou nebo osobně. 

Na které instituci životní situaci řešit? 

Hlášení místního poplatku z pobytu, jedná-li se o ubytování na území městské části Brno-Černovice, podává ubytovatel na ÚMČ města Brna, Brno-Černovice, Odbor finanční a vnitřních věcí, Bolzanova 1, 618 00 Brno.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Při ústním jednání ve věci doklad totožnosti, popř. zplnomocnění v dané věci jednat. 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici? 

Formulář „Hlášení místního poplatku z pobytu“ lze získat na podatelně ÚMČ města Brna, Brno-Černovice, nebo na internetových stránkách ÚMČ města Brna, Brno-Černovice. Hlášení je nutné podat v případě poskytovaní úplatného pobytu trvajícího nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Sazba místního poplatku je stanovena dle aktuální obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, příloha č. 2. Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku. Poplatky lze hradit hotově na podatelně ÚMČ Brno-Černovice nebo bankovním převodem na účet č.: 19-16120621/0100, variabilní symbol: 1342.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
 • obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 26/2023, o místních poplatcích
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů


Pomůžeme Vám

Bolzanova 1, 618 00  Brno  →  Odbor finanční a vnitřních věcí