Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Informace pro rodiče

Kontakty:

ÚMČ Brno-Černovice                                                         Sociálně-právní ochrana dětí

Bolzanova 1                                                                       telefon SPOD: +420 548 129 830  

618 00 Brno                                                                                               +420 548 129 836   

Telefon: +420 548 129 811 (podatelna)                                                    + 420 548 129 838

E-mail: info@cernovice.brno.cz                                                               + 420 548 129 852

ID datové schránky: bs3bz7t                                                           

Kdo jsme?                                                                  

Úřad městské části města Brna, Brno-Černovice je institucí poskytující služby veřejné správy. Zajišťuje agendy svěřené mu státem v rámci tzv. přenesené působnosti a rovněž samosprávné agendy. ÚMČ Brno-Černovice je organizačně členěn na odbory. Jedním z odborů je i odbor sociálních věcí a školství, kde pracovníci vykonávají mimo jiné sociálně-právní ochranu dětí (dále jen SPOD). Odbor sociálních věcí a školství má tři pracovníky vykonávající agendu SPOD.  Odbor sociálních věcí a školství poskytuje sociálně-právní ochranu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů ČR. V čele ÚMČ Brno-Černovice stojí starosta, za chod úřadu zodpovídá vedoucí tohoto úřadu – tajemník.

Kde nás mohou klienti najít?

ÚMČ Brno–Černovice sídlí na ulici Bolzanova 1 v Brně – Černovicích.  Do budovy je z ulice Bolzanova zajištěn bezbariérový přístup ke kanceláři OSPOD.

Kancelář pracovníků SPOD se nachází v přízemí budovy. Po vstupu do budovy mají klienti možnost využít pro orientaci v budově informační panel umístěný u dveří úřadu. Pracoviště OSPOD je bezbariérové. Kancelář je označena tabulkou se jmény pracovníků. Kancelář je vybavena hracím koutkem. Vedoucí odboru má samostatnou kancelář naproti kanceláři SPOD.

Kdo může být klientem SPOD?

Cílovou skupinou oddělení SPOD jsou děti a jejich rodiče, příp. osoby pečující o děti či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (fyzická osoba), kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu.

Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.

Na pracovníky SPOD může obrátit každý, kdo chce upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti příp. jiné skutečnosti, které se váží k právům a zájmů dětí.

Při ochraně zájmů a práv nezletilých dětí pracovníci oddělení SPOD spolupracují se státními orgány, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními a poskytovateli zdravotnických služeb, popřípadě dalšími zařízeními určenými pro děti, tzn. zástupci těchto subjektů se na nás mohou také obracet.

Jak se k nám klienti dostanou? 

V blízkosti budovy úřadu, kde sídlí odbor sociální a všeobecný, je zastávka městské hromadné dopravy Autobus č. 47, 49 (zastávka Psychiatrická nemocnice), trolejbus č. 31, 33 (zastávka Tržní nebo Spáčilova), tramvaj č. 8, 9, 10 (zastávka Životského)

Kdy nás mohou klienti navštívit?

ÚMČ Brno-Černovice má stanoveny úřední hodiny takto:

Pondělí                8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00

Středa                  8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

V ostatní dny si lze sjednat schůzku s pracovníkem SPOD mimo uvedené hodiny.

Pracovníci SPOD usiluje o plánování a uskutečňování schůzek, konzultací a jednání dle potřeb a možností klientů.

V průběhu pracovní doby pracovník oddělení SPOD poskytuje sociálně-právní ochranu dětí v plném rozsahu. V mimopracovní době je agenda sociálně-právní ochrany dětí zajišťována pouze v rozsahu nutných a bezodkladných úkonů.  

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn v mimopracovní době v rámci tzv. „systému pohotovostí“ formou výkonu nepřetržité pracovní pohotovosti určených pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Mimo pracovní dobu je poskytována SPOD v naléhavých případech (případ, jehož řešení nesnese odkladu) – nezletilé dítě bez jakékoliv péče, dítě bezprostředně ohrožené na životě či zdraví, je-li vážně ohrožen normální vývoj nebo je vážně ohrožen důležitý zájem dítěte a je třeba činit opatření k jeho ochraně zejm. podat návrh na předběžné opatření dle § 16 zákona o SPOD a souvisejících předpisů, účast u neodkladných úkonů dle trestního řádu. Pracovníci SPOD disponují pohotovostním mobilním telefonem, vyhrazeným pouze pro potřeby pracovní pohotovosti pracovníků OSPOD. Klienti se mohou obracet v naléhavých situacích na Policii ČR (tel. 158) nebo na Městskou polici (tel. 156).

Pracovnice sociálně-právní ochrany dětí provádí v pracovní době šetření přímo v terénu či jednají v zájmu dětí s dalšími subjekty, zpracovává přijaté podněty a související administrativu, účastní se porad SPOD a povinných školení. 

Šetření v terénu a jednání s dalšími subjekty – návštěvy dětí a jejich rodin v domácnosti, návštěvy dětí ve školských zařízeních, návštěvy dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ústavních zařízeních, jednání v zájmu dětí u Městského soudu Brno, okresního či krajského soudu, účast při provádění úkonů orgány činnými v trestním řízení, jednání na probační a mediační službě, jednání s poskytovateli sociálních služeb pro děti a rodiny s dětmi, jednání s jinými úřady. 

Pracovnice SPOD využívá pro šetření v terénu v rámci pracovní doby prostředky hromadné dopravy. Potřebné ochrany ze strany orgánu SPOD se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu (Brno-Černovice), všechna místa jsou dostupná bez zbytečné časové prodlevy.

Klienti SPOD mohou využívat na ÚMČ Brno-Černovice kromě jiného:

Podatelnu (přízemí budova Bolzanova 1) – přijímá písemná podání klientů

PO: 8:00–12:00,13:00–17:00
ÚT: 8:00–12:00,13:00–14:00
ST: 8:00–12:00,13:00–17:00
ČT: 8:00–12:00,13:00–14:00
PÁ: 8:00–12:00

Na jakém území je sociálně-právní ochrana zajišťována a kdo z pracovníků SPOD je k zajištění příslušný?

Úřad městské části města Brna, Brno-Černovice zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (mimo agendy náhradní rodinné péče, kterou zajišťuje Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19) na celém území spádové oblasti Brno-Černovice.

Pracovnice SPOD zajišťuje výkon svěřené agendy SPOD podle potřeby a naléhavosti.

Postup při podávání stížností nebo námitky podjatosti

Na OSPOD se obracejí klienti se širokým okruhem problémů, podnětů a žádostí při řešení konkrétních situací. Pracovníci se snaží předcházet nedorozumění, k nimž může v oblasti sociální práce docházet a při své práci respektují právní předpisy ČR, obecná morální pravidla společnosti a stejně tak i Etický kodex sociálních pracovníků.

Pokud přesto nepostačí vzájemné vysvětlení připomínek při osobním jednání, nebo se prokáží zákonné důvody, pro které není možné, aby konkrétní pracovník nadále případ vedl, může klient využít podání stížnosti nebo námitky podjatosti (podjatostí u pracovníka se tudíž míní zejména osobní poměr ke klientovi, velice úzká známost, konflikty či náklonnosti soukromého charakteru. Za podjatost se nepovažuje dlouhodobé vedení případu, nevyhovění přání rodičů, které je v rozporu se zájmy dítěte atp.).

Sociálně-právní ochrana je výkonem přenesené působnosti, resp. státní správy, a tudíž volení zastupitelé a představitelé městské části (starosta, místostarosta) nemají oprávnění do případů aktivně vstupovat a podílet se na jejich řešení.

O změně konkrétního pracovníka OSPOD je oprávněn rozhodnout vedoucí odboru sociálních věcí a školství, o změně místně příslušného orgánu SPOD pak Magistrát města Brna. Oběma řešením však musejí předcházet velice závažné důvody a zákonné předpoklady, pro které není žádoucí, aby byla věc nadále v řešení konkrétního pracoviště, resp. pracovníka.

Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné, kdo ji podává, které věci se týká, případně co se navrhuje. Stížnosti na pracovníky odboru sociální péče řeší vedoucí odboru, stížnosti na vedoucí odboru sociální péče řeší tajemník ÚMČ.

Odbor sociálních věcí a školství zajišťuje tyto agendy:

Sociálně-právní ochrana dětí – péče o rodinu a děti

Agendu vykonávají dvě pracovnice:

Mgr. Nicol Mecerodová  

tel.: 548 129 830, 606 649 497

e-mail: mecerodova.nicol@cernovice.brno.cz


Lenka Káčerová, Dis.  

tel.: 548 129 838, 725 412 133

e-mail: kacerova.lenka@cernovice.brno.cz


Pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí:

 • vykonává sociálně-právní ochranu dětí dle zák. č. 359/1999 Sb. s výjimkou dětí v náhradní rodinné péči,
 • vyhledává v součinnosti s orgány a institucemi, občanskými sdruženími a charitativními organizacemi rodiny s nezaopatřenými dětmi žijící v nepříznivých životních poměrech, které nemohou překonat bez pomoci společnosti a pomáhá jim tyto nepříznivé životní poměry překonávat,
 • provádí funkci opatrovníka nezletilých dětí, a to na základě ustanovení soudem (s výjimkou řízení o náhradní rodinné péči), a to v případech, jde-li o právní úkony ve věcech, při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem, a také ke střetu zájmu dětí týchž rodičů (výkon rodičovské odpovědnosti, paternitní spory apod.),
 • vystupuje u soudních jednání i v trestních řízeních,
 • v odůvodněných případech vykonává správu jmění dítěte,
 • provádí výchovnou a poradenskou činnost a pomoc občanům, zejména dětem, kteří žijí v mimořádně obtížných poměrech při řešení jejich rodinných a sociálních problémů,
 • provádí poradenskou činnost rodičům, dětem, těhotným ženám při řešení jejich obtížných a sociálních problémů,
 • podílí se na řešení problematiky domácího násilí ve spolupráci s policií,
 • podává soudu podnět na nařízení ústavní výchovy,
 • aktivně působí na zlepšení výchovných podmínek v rodinách a sleduje další vývoj dětí v průběhu i po skončení ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy
 • sleduje péči o děti, které jsou v péči jiných osob než rodičů,
 • poskytuje a zajišťuje neodkladnou pomoc dětem v naléhavých případech (kdy se ocitly bez přiměřené péče), podává soudu podnět na nařízení předběžného opatření k okamžitému umístění dítěte do výchovy nahrazující výchovu rodičů,
 • provádí činnosti související s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření, účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí,
 • rozhoduje v I. stupni správního řízení o výchovných opatřeních a sleduje, zda jsou dodržována opatření, o nichž bylo rozhodnuto,
 • podává podnět k zahájení řízení o výchovném opatření, sleduje průběh nařízeného výchovného opatření, popř. podává návrh na jeho zrušení,
 • vykonává pohotovost na úseku SPOD po skončení pracovní doby, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.


Sociálně-právní právní ochrana dětí – kurátor pro děti a mládež

Mgr.  Zdeněk Okáč

tel.: 548 129 851, 724 316 673

e-mail: okac.zdenek@cernovice.brno.cz

Kurátor pro děti a mládež:

 • pečuje o nezletilé děti (do 15 let), které se dopustily činu jinak trestného, a mladistvé (od 15 do 18 let), u nichž bylo zahájeno trestní nebo přestupkové řízení,
 • řeší problémy záškoláctví, útěků z domova, toxikomanie, alkoholismu, trestnou činnost, šikanu mezi dětmi apod.,
 • účastní se řízení dle zák. č. 218/2003 Sb. O soudnictví ve věcech mládeže proti mladistvým při spáchání trestné činnosti, zastupuje mladistvé při hlavním líčení před soudem,
 • spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, středisky výchovné péče, věznicemi a soudy, probační a mediační službou ČR,
 • poskytuje ve spolupráci s městem pomoc dětem vyžadující zvýšenou pozornost při překonání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů, s cílem umožnit jim začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního,
 • zúčastňuje se výslechů nezletilých a mladistvých u Policie ČR,
 • je přítomen jednání mladistvých u přestupkové komise,
 • pomáhají nezletilým a mladistvým propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejvhodněji začlenili do společnosti,
 • podává soudu podnět na nařízení ústavní výchovy,
 • aktivně působí na zlepšení výchovných podmínek v rodinách a sleduje další vývoj dětí v průběhu i po skončení ústavní výchovy, nebo ochranné výchovy,
 • rozhoduje v I. stupni správního řízení o výchovných opatřeních a sleduje, zda jsou dodržována opatření, o nichž bylo rozhodnuto,
 • podává podnět k zahájení řízení o výchovném opatření, sleduje průběh nařízeného výchovného opatření, popř. podává návrh na jeho zrušení,
 • vykonává pohotovost na úseku sociálně-právní ochrany dětí po skončení pracovní doby, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna,
 • poskytuje a zajišťuje neodkladnou pomoc dětem v naléhavých případech (kdy se ocitly bez přiměřené péče), podává soudu podnět na nařízení předběžného opatření k okamžitému umístění dítěte do výchovy nahrazující výchovu rodičů,
 • účastní se dle potřeby výkonu rozhodnutí,
 • provádí činnosti související s podáním návrhu na nařízení předběžného opatření.

Pracovníci sociálně-právní ochrany dětí vykonávají činnosti v souladu s těmito právními předpisy:

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon. č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže proti mladistvým a nezletilým, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Preventivní opatření

Pracovníci kontrolují dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (tzv. protikuřáckého zákona), dodržování opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Sociální péče o osoby omezené ve svéprávnosti, řízení o zvláštním příjemci dávky důchodového pojištění

Agendu vykonává:

Mgr. Andrea Handlířová Rother

tel. 548 129 852, 770 134 736

email: handlirova.andrea@cernovice.brno.cz

Pracovník vykonává:

 • rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění u občanů, kteří nejsou schopni důchod sami přebírat, a dohlíží, jak zvláštní příjemce plní své povinnosti,
 • v případech ustanovených soudem vykonává funkci veřejného opatrovníka u osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům, vede finanční a právní agendu těchto občanů,
 • na žádost soudu provádí dohled nad opatrovníky osob omezených ve svéprávnosti,
 • zajišťuje sociální poradenství ve věci umístění do domovů pro seniory a jiných ústavních zařízení a domů s pečovatelskou službou,
 • zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby,
 • zajišťuje pohřbení osob v těch případech, kdy k úmrtí došlo na území městské části a vypravitelem pohřbu není jiná fyzická osoba,


Vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Mgr. Dagmar Soušková

tel.: 548 129 836, 778 705 346

e-mail: souskova.dagmar@cernovice.brno.cz

 • plní příslušné úkoly stanovené v organizačním řádu pro vedoucí odboru
 • zajišťuje samostatný výkon odborných a specializovaných agend na úseku péče o rodinu a dítě spadajících do komplexního výkonu sociálně právní ochrany nezletilých dětí v režimu metodického poradenství a zastupování příslušných pracovníků.
 • v režimu metodického poradenství a zastupování příslušné pracovnice vykonává funkci veřejného opatrovníka, vede agendu občanů omezených ve svéprávnosti, zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby, rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění u občanů, kteří nejsou schopni důchod sami přebírat.
 • vykonává činnost spojenou s agendou školství, metodicky řídí příspěvkové organizace MČ – mateřské a základní školy
 •  připravuje a kontroluje materiály k projednání zastupitelským orgánům městské části., zajišťuje plnění usnesení zastupitelstva a rady městské části včetně kontroly
 • vykonává činnost příkazce operace dle platného vnitřního předpisu a dle platného podpisového vzoru – osoba odpovědná za účetní případ (jako jedna z náležitostí účetních dokladů dle ust. § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) - týká se jak pokladních dokladů, tak i faktur
 •  plní úkoly dle pokynů tajemníka související s výkonem pracovní činnosti.

Vítání občánků

Odbor sociálních věcí a školství organizuje akci „Vítání občánků“ pro děti s trvalým bydlištěm v městské části Brno – Černovice.

Další informace Odboru sociálních věcí a školství:

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni:

Žádosti o umístění do Domova pro matky s dětmi je třeba vyzvednout a podat u sociálních pracovnic jednotlivých příslušných azylových zařízení. O výběru a přijetí žadatelky rozhodují na základě zjištěných informací příslušné komise azylových zařízení.

Socio-info centrum – poradenská činnost, komplexní informace o nabídce sociálních služeb, návod na podání žádostí o různé druhy dávek, zprostředkování kontaktu s dalšími organizacemi. Služby jsou bezplatné a anonymní. Koliště 19, Brno, tel. 542 173 820, 830


Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Brně:

HostHome Start, tel. 777 801 405

IQ Roma servis, Vranovská 45, Brno, tel. 733 127 470

Ratolest Brno, tř. Kpt. Jaroše, Brno, tel. 608 563 977

Spondea, Sýpka 25, Brno, tel. 541 235 511

Triada, Orlí 20, Brno, tel. 774 409 909         


Pokyny pro oběti domácího násilí (DN) v Brně:

Policie ČR – přijímání oznámení, prověřování a řešení případů DN, tísňová linka tel.: 158

DONA – telefonická linka pomoci obětem domácího násilí, tel.: 251 511 313

Spondea, Sýpka 25, Brno, tel.: 544 501 121, mobil: 739 078 078

Bílý kruh bezpečí – psychologická a právní poradenství, pomoc obětem trestných činů, Slovinská 41, Brno, tel.: 541 218 122 nebo 732 842 664

Magdalenium – azylový dům s utajenou adresou, tel.: 776 718 459

Persefona – odborné poradenství, Brno, Jiráskova 8, tel.: 737 834 345 (linka pomoci), 545 245 996

Poradna Justýna pro oběti trestných činů, proti předsudečnému násilí, Brno, Malinovské nám. 4., tel.: 773 177 104


Občanské poradny Brno

Občanská poradna Brno, Anenská 10, Brno, tel.: 545 241 828, 545 241 828, poradna.brno@volny.cz

Celsuz  – odborné sociální poradenství, tř. Kpt. Jaroše 9, Brno, tel.: 538 700 941, 736 523 685

Dialog – občanská poradna, Nerudova 7, Brno, tel.: 721 240 002, 541 552 411, poradna@poradnadialog.cz

Triada - poradenské centrum, Okružní 19a, Brno-Lesná , tel. 774 409 909

Související formuláře

Pro rodiče od dětí