On-line dotazníkové šetření "Pojďte s námi zlepšit život v Brně-Černovicích"

Tyto stránky použivájí cookies
Náše stránky používají technické, analytické, marketingové cookies. Toto vše potřebujeme pro správnou funkci stránek a pro vyhodnocení, jak jsou naše stránky používány. Pro více informací a nastavení navštivte Informace o cookies.
Nastavení
Znak městské části Brno-Černovice

Brno
Černovice

Logo města Brna

Sociálně-právní ochrana dětí

Kdo jsme?

Úřad městské části města Brna, Brno-Černovice institucí poskytující služby veřejné správy. Zajišťuje agendy svěřené mu státem v rámci tzv. přenesené působnosti a rovněž samosprávné agendy. OSPOD spadá pod odbor sociálních věcí  školství, který poskytuje sociálně-právní ochranu dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů ČR.

Kde nás mohou klienti najít?

ÚMČ Brno–Černovice sídlí na ulici Bolzanova 1 v Brně-Černovicích.  Do budovy je z ulice Bolzanova zajištěn bezbariérový přístup ke kancelářím odboru.

Kdo může být klientem SPOD?

Cílovou skupinou oddělení SPOD jsou děti a jejich rodiče, příp. osoby pečující o děti či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte (fyzická osoba), kterým bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu.

Dítětem se rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve.

Na zaměstnance SPOD může obrátit každý, kdo chce upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti příp. jiné skutečnosti, které se váží k právům a zájmů dětí.

Při ochraně zájmů a práv nezletilých dětí zaměstnanci SPOD spolupracují se státními orgány, pověřenými osobami, školami, školskými zařízeními a poskytovateli zdravotnických služeb, popřípadě dalšími zařízeními určenými pro děti, tzn. zástupci těchto subjektů se na nás mohou také obracet.

Jak se k nám klienti dostanou? 

V blízkosti budovy úřadu, kde sídlí odbor sociálních věcí a školství, je zastávka městské hromadné dopravy Autobus č. 47, 49 (zastávka Řehořova), trolejbus č. 31, 33 (zastávka Tržní),  tramvaj č. 8, 9, 10 (zastávka Životského)

Kdy nás mohou klienti navštívit?

ÚMČ Brno-Černovice má stanoveny úřední hodiny takto:

Pondělí           8:00 – 17:00

Středa             8:00 – 17:00

V ostatní dny si lze sjednat schůzku se zaměstnancem SPOD mimo uvedené hodiny, který usiluje o plánování a uskutečňování schůzek, konzultací a jednání dle potřeb a možností klientů.

V průběhu pracovní doby zaměstnanci SPOD poskytují sociálně-právní ochranu dětí v plném rozsahu. V mimopracovní době je agenda sociálně-právní ochrany dětí zajišťována pouze v rozsahu nutných a bezodkladných úkonů.  

Výkon sociálně-právní ochrany dětí je zajištěn v mimopracovní době v rámci tzv. „systému pohotovostí“ formou výkonu nepřetržité pracovní pohotovosti určených pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Mimo pracovní dobu je poskytována SPOD v naléhavých případech (případ, jehož řešení nesnese odkladu) – nezletilé dítě bez jakékoliv péče, dítě bezprostředně ohrožené na životě či zdraví, je-li vážně ohrožen normální vývoj nebo je vážně ohrožen důležitý zájem dítěte a je třeba činit opatření k jeho ochraně zejm. podat návrh na předběžné opatření dle § 16 ZSPOD a souvisejících předpisů, účast u neodkladných úkonů dle trestního řádu. Zaměstnanci SPOD disponují pohotovostním mobilním telefonem, vyhrazeným pouze pro potřeby pracovní pohotovosti, jeho číslo není určeno pro širší veřejnost není uváděno v kontaktech úřadu, pracovníci SPOD číslo nesdělují klientům.

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí provádí v pracovní době šetření přímo v terénu či jednají v zájmu dětí s dalšími subjekty, zpracovávají přijaté podněty a související administrativu, účastní se porad a komise SPOD a povinných školení. 

Šetření v terénu a jednání s dalšími subjekty – návštěvy dětí a jejich rodin v domácnosti, návštěvy dětí ve školských zařízeních, návštěvy dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ústavních zařízeních, jednání v zájmu dětí u Městského soudu Brno, okresního či krajského soudu, účast při provádění úkonů orgány činnými v trestním řízení, jednání na probační a mediační službě, jednání s poskytovateli sociálních služeb pro děti a rodiny s dětmi, jednání s jinými úřady. 

Zaměstnanci SPOD využívají pro šetření v terénu v rámci pracovní doby prostředky hromadné dopravy. Potřebné ochrany ze strany orgánu SPOD se dostává stejně všem dětem z celého správního obvodu (Brno-Černovice), všechna místa jsou dostupná bez zbytečné časové prodlevy.

Na jakém území je sociálně-právní ochrana zajišťována a kdo z pracovníků SPOD je k zajištění příslušný?

Úřad městské části města Brna, Brno-Černovice zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, (mimo agendy náhradní rodinné péče, kterou zajišťuje Magistrát města Brna, odbor sociální péče, Koliště 19) na celém území spádové oblasti Brno-Černovice.

Zaměstnanci sociálně-právní ochrany dětí vykonávají činnosti v souladu s těmito právními předpisy:

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
 • Zákon. č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže proti mladistvým a nezletilým, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Preventivní opatření

Zaměstnanec kontroluje dle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, dodržování opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Další informace OSPOD:

Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni:

Žádosti o umístění do Domova pro matky s dětmi je třeba vyzvednout a podat u sociálních pracovnic jednotlivých příslušných azylových zařízení. O výběru a přijetí žadatelky rozhodují na základě zjištěných informací příslušné komise azylových zařízení.

Pokyny pro oběti domácího násilí (DN) v Brně:

 • Policie České republiky – přijímání oznámení, prověřování a řešení případů DN, tísňová linka tel.: 158
 • DONA – telefonická linka pomoci obětem (DN) – tel.: 251 511 313
 • SPONDEA – intervenční centrum, Sýpka 25 Brno-Černá Pole, tel.: 544 501 121, mobil: 739 078 078
 • Bílý kruh bezpečí – psychologická a právní poradenství, pomoc obětem trestných činů, Slovinská 41, Brno    tel.: 541 218 122 nebo 732 842 664,
 • Magdalenium – azylový dům s utajenou adresou – tel: 776 718 459
 • Persefona – odborné poradenství, Brno, Jiráskova 8, tel.: 737 834 345 (linka pomoci), 545 245 996

Občanské poradny Brno